ro ru en
Întrebări. Comentarii. Atitudini / Întrebări. Comentarii. Atitudini
Noutăţi
Reforma APC
Proiecte în discuţie
Practici pozitive
Biblioteca
Cadrul normativ
Programe de Dezvoltare Strategică


Întrebări. Comentarii. Atitudini
Întrebări. Comentarii. Atitudini
Angajări. Tendere
Galerie foto
Contacte
Arhivă

Участник конкурса WebTop

Întrebare:

Consilierul local poate exercita interimatul funcţiei de secretar al consiliului local pe o perioadă scurtă (până la 30 zile)? Este legal?

Răspuns:

Stimată doamnă Curzac,
În conformitate cu prevederile art.38 alin.(5) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, pe durata concediului sau a unei lipse îndelungate a secretarului pe motive întemeiate, consiliul local poate împuternici un alt funcţionar din cadrul primăriei să îndeplinească toate atribuţiile secretarului sau unele din ele.


 

 

Întrebare:

Sunt angajată din 2000 în funcţia de contabil-funcţionar public şi cumnatul meu vrea să-şi depună candidatura de primar. În situaţia în care ar
ieşi primar eu (funcţia mea) voi fi incompatibilăa cu primarul sau voi fi suspendată din funcţie?

Răspuns:

Stimată doamnă Strat,
Aşa cum rezultă din dispoziţiile alineatelor (1) şi (2) ale articolului 26 din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, funcţionarul public nu poate exercita o funcţie publică în subordinea nemijlocită a unei rude directe (părinte, frate, soră, fiu, fiică) sau a unei rude prin afinitate (soţ/soţie, părinte, frate şi soră a soţului/soţiei) în cadrul aceleiaşi autorităţi publice, inclusiv în situaţia în care conducătorul superior nemijlocit al funcţionarului public are calitatea de persoană ce exercită funcţie de demnitate publică.
În atare situaţie, potrivit alineatelor (3) şi (4) ale articolului prenotat, urmează, în termen de 2 luni, a fi întreprinse acţiuni în vederea încetării raporturilor ierarhice nemijlocite, iar dacă aceste condiţii nu sunt respectate – funcţionarul public fie se transferă într-o funcţie care ar exclude o astfel de subordonare, fie, dacă transferul nu este posibil, este eliberat din funcţia publică deţinută conform articolului 63 alineatul (1) litera h) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.


   
Întrebare:

Poate fi ocupatăa funcţia de secretar al consiliului local prin promovare, îin cazul câind sunt îndeplinite toate cerinţele prevăazute de Legea privind administraţia publicăa localăa, sau numai prin concurs?

Răspuns:

Stimată doamnă Prepeliţă,
Potrivit alineatului (1) al articolului 37 din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, candidatul la funcţia de secretar se selectează pe bază de concurs. 


   
Întrebare:

Se consideră funcţia incompatibilă: consilier sătesc în aceeaеşi primărie cu funcţia de inginer cadastral?

Răspuns:

Stimată doamnă Creţu,
Potrivit art.7 alin.(1) lit.d) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, mandatul alesului local este incompatibil cu calitatea de funcţionar public în aparatul preşedintelui raionului respectiv, în direcţiile, secţiile şi alte subdiviziuni din subordinea consiliului respectiv, în primărie (pretură).


   

Întrebare:

Poate o persoană - funcţionar public să activeze după pensionarea înainte de termen, adică la vârsta de 52 de ani, în cazul dat. În prezent persoana a împlinit 56 de ani, iar candidaţi la funcţtia dată ar fi destui.

Răspuns:

Stimate domnule Cocoş,
În conformitate cu prevederile art.62 alin.(1) lit.d) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, drept temei de încetare a raporturilor de serviciu în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor serveşte împlinirea de către funcţionarul public a vîrstei necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă (care, potrivit art.41 alin.(1) din Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, constituie 57 de ani pentru femei şi 62 de ani pentru bărbaţi).
Prin urmare, pensionarea anticipată a funcţionarului public nu constituie temei de încetare a raporturilor de serviciu în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor.


   

Întrebare:

După ocuparea unei funcţii publlice la cât timp am dreptul să mă suspend din funcţia respectivă? Vă mulţumesc.

Răspuns:

Stimată doamnă Micuţ,
Potrivit secţiunii a 2-a al capitolului VI (art.51-55) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici se suspendă în situaţiile în care intervin circumstanţele prevăzute de lege care conduc la suspendarea raporturilor de serviciu. 
Aceste circumstanţe pot fi din categoria celor care nu depind de voinţa părţilor, în acest caz raporturile de serviciu fiind suspendate potrivit art.52 din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, însă pot fi şi circumstanţe în care suspendarea raporturilor de serviciu ar avea loc din iniţiativa autorităţii publice (art.53) sau a funcţionarului public (art.54). 
De menţionat că suspendarea raporturilor de serviciu potrivit art.54 din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public poate avea loc doar dacă, pe lîngă intervenirea circumstanţelor prevăzute la alin.(1), funcţionarul public depune o cerere scrisă în acest sens.


   

Întrebare:

Care este deosebirea principală dintre cumularea funcţiei şi exercitatrea temporara a atribuţiilor unui funcţionar public, aflat în concediu sau concediu de boală de către un alt funcţionar public?

Răspuns:

Stimate domnule Pascal,
Cu referire la întrebarea Dstră, comunicăm că Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public operează cu noţiunile de „muncă prin cumul a funcţionarului public” şi „cumularea atribuţiilor funcţiei sale cu atribuţiile funcţiei publice temporar vacante”.
Munca prin cumul, potrivit pct.1 din Regulile privind desfăşurarea muncii prin cumul a funcţionarului public, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, reprezintă îndeplinirea de către funcţionarul public, pe lîngă activitatea de bază în funcţia publică, a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program. 
La rîndul său, cumularea atribuţiilor funcţiei sale cu atribuţiile funcţiei publice temporar vacante se realizează, conform prevederilor art.25 alin.(3) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, doar în cadrul autorităţii publice în care respectivul funcţionar public îşi desfăşoară activitatea, aceasta urmînd a fi confirmată prin actul administrativ al conducătorului.


   

Întrebare:

Fiind secretar al consiliului comunal, mă aflu în concediu de boala. Prin decizia consiliului comunal, temporar, pe timpul aflării în concediu  atribuţiile secretarului au fost delegate viceprimarului. Cine poate fi desemnat şi care sunt condiţiile de salarizare a persoanei care temporar va exercita funcţia de secretar al consiliului?

Răspuns:

Stimate domnule Pascal,
Potrivit art.38 alin.(5) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, pe durata concediului sau a unei lipse îndelungate a secretarului pe motive întemeiate, consiliul local poate împuternici un alt funcţionar din cadrul primăriei să îndeplinească toate atribuţiile secretarului sau unele din ele.
Totodată, condiţiile specifice de salarizare a funcţionarului aflat în atare situaţie sunt specificate în art.30 din Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar. Informaţia suplimentară vizînd mecanismul de aplicare a normei legale prenotate poate fi obţinută accesînd pagina electronică www.rapc.gov.md, compartimentul „Biblioteca”, Buletinul Informativ „Managementul funcţionarilor publici” nr.4 din 2010 (http://rapc.gov.md/file/BI-MFP-4-2010.doc).


   

Întrebare:

Poate un primar în acelaşi timp să fie şi consilier raional în aceeasi unitate administrativ-teritorială?

Răspuns:

Stimate domnule Balan,
Potrivit alin.(2) al art.84 din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte al raionului, de primar şi viceprimar este incompatibilă cu calitatea de consilier.


   
Întrebare:

M-am reîncadrat în funcţia de secretar la 01.02.2011 după concediul pentru îngrijirea copilului, peste cât timp mi se pot evalua performanţele profesionale, daca până la concediu am activat timp de 14 luni în funcţia de secretar al consiliului local?

Răspuns:

Stimată doamnă Ivanov,
În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, performanţa D-stră urmează a fi evaluată în perioada 15 decembrie 2011 – 15 februarie 2012. În acest sens, va fi evaluată performanţa manifestată în perioada 1 februarie – 31 decembrie 2011. 


   

Întrebare:

Spuneţi-mi vă rog dacă am dreptul la concediu anual plătit pentru anul 2010; dacă da, câte zile şi dacă poate fi divizat sau cumulat la concediul din anul curent? Am fost angajat prin concurs la 1 martie 2010 în calitate de secretar al consiliului local şi după perioada de probă de 6 luni am fost confirmat în funcţia publică şi mi s-a conferit grad de calificare de clasa III.

Răspuns:

Stimate domnule Britcari,
Potrivit art.43 alin.(1) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, funcţionarului public i se acordă un concediu de odihnă anual, plătit, cu o durată de 35 de zile calendaristice, fără a se lua în calcul zilele de sărbătoare nelucrătoare. Totodată, concediul poate fi acordat integral sau divizat, cu condiţia ca una dintre părţi să nu fie mai mică de 14 zile calendaristice. 


   

Întrebare:

Activez în funcţie de secretar al consiliului local din anul 1986, pot binefecia de pensie de funcţionar public la atingerea vârstei  de 52 ani?

Răspuns:

Stimată doamnă Coşcodan,
Potrivit art.44 alin.(1) din Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, asiguratul cu statut de funcţionar public care a realizat stagiul de cotizare prevăzut la art.42 alin.(1) şi confirmă un stagiu de cotizare în serviciul public de cel puţin 15 ani, beneficiază de dreptul la pensionare anticipată cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei de pensionare prevăzute la art.41 alin.(1).


   

Întrebare:

Spuneţi vă rog, dacă funcţionarii publici după numirea în funcţie prin alegere sau concurs trebuie să încheie contract individual de muncă?
Dar persoanele cu funcţie de demnitate publică?

Răspuns:

Stimată doamnă Mardari,
Aşa cum a mai fost specificat la rubrica „Întrebări. Comentarii. Răspunsuri.” al site-ului www.rapc.gov.md, Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public se deosebeşte conceptual de Legea serviciului public nr.443-XIII din 4 mai 1995 (abrogată la momentul actual) prin faptul că abordează natura juridică a raportului de serviciu a funcţionarului public ca avînd un caracter legal sau reglementar, iar actul de numire a funcţionarului public fiind un act unilateral de voinţă, un act administrativ de autoritate. Spre deosebire de abordările prevăzute în Legea serviciului public nr.443-XIII din 4 mai 1995, precum şi cele specifice dreptului privat (dreptului muncii), unde părţile deţin drepturi şi obligaţii rezultate din contractul lor individual de muncă, în cadrul funcţiei publice actul de numire se mărgineşte doar să proclame funcţionarul public ca fiind un titular de drepturi şi obligaţii, care derivă expres din lege. Dacă mai adăugăm că şi soluţionarea litigiilor care-i vizează pe funcţionarii publici are loc în instanţele de contencios administrativ, redevenirea funcţiei publice ca o instituţie a dreptului administrativ este evidentă.
Prin urmare, raportul juridic pe care funcţia publică îl constată este un raport de drept obiectiv, legal şi nicidecum contractual.
 Aceiaşi abordare este aplicabilă şi în privinţa funcţiei de demnitate publică, care, potrivit definiţiei acesteia statuată la art.2 alin.(2) din Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, reprezintă o categorie (o specie) a noţiunii generice de funcţie publică.   

Întrebare:

Se consideră funcţia incompatibilă: consilier sătesc în aceeaşi primărie cu funcţia de specialist în problemele perceperii fiscale?

Răspuns:

Stimate domnule Turculeţ,
Potrivit art.7 alin.(1) lit.d) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, mandatul alesului local este incompatibil cu calitatea de funcţionar public în aparatul preşedintelui raionului respectiv, în direcţiile, secţiile şi alte subdiviziuni din subordinea consiliului respectiv, în primărie (pretură).


   

Întrebare:

La un seminar ni s-a spus că, începînd cu 01-01-2009, cu funcţionarul public nu se mai încheie contract de muncă. În ce Lege este acest fapt accentuat? Deoarece în legea Nr.158 ,art.69,p.b - se spune: "Persoanele care deţin statutul de funcţionar public  vor încheia cu AP corespunzătoare contracte individuale de muncă"?

Răspuns:

Stimată doamnă Morari,
Potrivit Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (în cele ce urmează – Legea nr.158-XVI), natura juridică a raportului de serviciu a funcţionarului public este de ordin legal sau reglementar, iar actul de numire a funcţionarului public este un act unilateral de voinţă, un act administrativ de autoritate. Spre deosebire de situaţia din dreptul privat (dreptul muncii), unde părţile deţin drepturi şi obligaţii rezultate din contractul lor individual de muncă, în cadrul funcţiei publice actul de numire se mărgineşte doar să proclame funcţionarul public ca fiind un titular de drepturi şi obligaţii, care derivă expres din lege. Prin urmare, raportul juridic pe care funcţia publică îl constată este un raport de drept obiectiv, legal şi nu contractual.
Referitor la prevederea conţinută la art.69 lit.b) din Legea nr.158-XVI, aceasta se referă la persoanele care conform Legii serviciului public nr.443-XIII din 4 mai 1995 au deţinut statut de funcţionar public, însă activităţile acestora nu au fost stabilite şi nu au fost avizate ca funcţii publice în condiţiile art.67 din Legea nr.158-XVI, fiind, în consecinţă, lipsiţi de statutul de funcţionar public. Odată cu pierderea statutului de funcţionar public, aceste persoane urmează să încheie cu autorităţile publice corespunzătoare contracte individuale de muncă sau, după caz, să le modifice, în condiţiile legislaţiei muncii, pe cele existente.


   

Întrebare:

Persoana numită prin ordin în funcţia de conducere trebuie să îndeplinească condiţiile art. nr. 27 din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008? Mă refer în special la pct. 1 lit. d); exemplu: dna este deja la pensie, a împlinit vârsta de 61 de ani şi ea este numităa ca director interimar la Direcţia...Este aceasta legitim?

Răspuns:

Stimată doamnă Ababii,
Cu referire la întrebarea dumneavoastră, sunt de menţionat următoarele.
Potrivit art.49 alin.(1) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, exercitarea temporară a unei funcţii publice de conducere se realizează prin asigurarea interimatului de către funcţionarul public care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea acestei funcţii publice şi nu are sancţiuni disciplinare nestinse.
Totodată, din conţinutul alineatelor (2)-(4) al aceluiaşi articol rezultă că interimatul în cazul funcţiilor publice de conducere vacante poate fi aplicat pe o perioadă de cel mult un an, iar în cazul funcţiilor publice de conducere temporar vacante – pînă la data expirării termenului de suspendare a raporturilor de serviciu ale titularului funcţiei publice sau a termenului detaşării lui.


   
Întrebare:

Are dreptul secretarul consiliului, angajat anterior, cu un stagiu de muncă de 15 ani, să activeze în continuare dacă nu are studii superioare?

Răspuns:

Stimată doamnă Cracan,
Potrivit art.38 alin.(3) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, încetarea raporturilor de serviciu a secretarului se face, în condiţiile legii, prin decizie a consiliului. Totodată, Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nu prevede ca temei de încetare a raporturilor de serviciu lipsa studiilor necesare pentru respectiva funcţie publică. 


   

Întrebare:

Anual se evaluează funcţionarii publici. De când începe primarul şi când ia sfârşit perioada evaluării?


Răspuns:

Stimată Doamna Lupu,
În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 5 august 2010, performanţa fiecărui funcţionar public este evaluată, de regulă, în perioada 15 decembrie a anului în curs şi 15 februarie a anului următor (numită perioadă de evaluare anuală). În Regulament sunt prevăzute şi unele excepţii. La decizia conducătorului autorităţii publice (în cazul Dvs. - primarul), în actul administrativ privind stabilirea perioadei de evaluare aprobat de acesta, poate fi menţionată şi o perioadă mai scurtă de 2 luni, dar este foarte important ca aceasta să se încadreze în perioada de timp 15 decembrie - 15 februarie. Spre exemplu, primarul a decis să implementeze procedura de evaluare a funcţionarilor publici în perioada 03 ianuarie - 04 februarie 2010, această perioadă de evaluare este menţionată în actul administrativ enţionat.


   

Întrebare:

Atunci se permite ca într-o primărie soţul să fie numit în calitate de contabil-şef, iar soţia în  funcţie de secretar al Consiliului local?!!? Ca fiind, chipurile, învingători ai concursului. Ce-i cu legislaţia,  în calitate de primar doar poate candida orice persoană (şi fără studii), şi dînsul fiind presedintele comisiei de Concurs, căci viceprimar nu e ales în primărie.


Răspuns:

Stimată doamnă Mărgineanu,
În conformitate cu prevederile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, ocuparea funcţiilor publice de către soţi în cadrul aceleiaşi autorităţi publici nu este interzisă. O excepţie de la această regulă, statuată la art.26 din actul legislativ precitat, se referă la situaţia în care soţul şi soţia se află în subordine nemijlocită unul faţă de altul.
Avînd în vedere că între funcţiile de contabil-şef şi secretar al consiliului local nu există raporturi ierarhice nemijlocite, exercitarea în continuare a acestora de către titularii respectivi se încadrează în prevederile legislaţiei în vigoare.


   

Întrebare:

Dat fiind faptul că concurs e între  cel puţin 2 persoane, potrivit Legii nr.158 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, autoritatea publică anunţă concursul funcţiei vacante - secretar al consiliului, şi dacă se  înscrie 1 participant la concurs, de pildă soţia contabilului din primărie, atunci depune actele şi contabilul din primărie (adică  soţul), astfel petrecîndu-se concursul, cîştigătorul devenind desigur SOŢIA. Ce se-ntîmplă??? Erori ? Netransparenţă sau ... rudele în post...

Răspuns:

Stimată doamnă Mărgineanu,
Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante este stabilită în Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009.
Regulamentul prenotat nu interzice ca la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice vacante să participe, în calitate de concurenţi, soţul şi soţia. În acelaşi timp, actul normativ în cauză interzice ca cineva din membrii comisiei de concurs să aibă calitatea de părinte, frate, soră, fiu, fiică sau rudă prin afinitate (soţ/soţie, părinte, frate şi soră a soţului/soţiei) cu oricare dintre candidaţi, această situaţie fiind calificată ca conflict de interese.


 

Întrebare:

Vă rog să-mi spuneţi cine sunt şi ce pregătire au persoanele care petrec trainiguri în politici publice la AAP. O calitate a cursului care lasă mult de dorit, materiale de instruire nefinisate, care nu sunt coordonate cu cadrul normativ în vigoare. Ce fel de document de politici este propunerea de politici publice, care la moment nu este institutionalizată de cadrul nostru legal? Şi gafe de acest gen se fac la tot pasul. Cu ce se ocupă Direcţia politici, planificare strategică din cadrul Cancelariei, dacă admite o asemenea lipsă de profesionism? 

Răspuns:

Stimată doamnă Ivanescu, vă informăm că modulele din cadrul cursului "Management îmbunătăţit al politicilor publice" sunt predate de consultanţi locali şi funcţionari publici, în special din cadrul Cancelariei de Stat, Direcţia politici, planificare strategică şi asistenţă externă, care au o experienţă vastă în domeniu. La elaborarea modulelor s-a ţinut cont atât de cadrul legal din Republica Moldova, constrângerile şi provocările existente, cât si de experienţa internaţională. În ceea ce priveşte propunerea de politici publice, aceasta reprezintă o abordare relativ nouă pentru Republica Moldova, care este axată pe identificarea variantei optime de soluţionare a problemei în baza unei analize ex-ante a impactului. Abordarea respectivă este obiectul de bază al Ghidului metodologic cu privire la evaluarea ex-ante a politicilor publice, care a fost pilotat pe parcusul semestrului I curent şi urmează a fi instituţionalizat în 2011. Ghidul respectiv a fost elaborat de Direcţia politici, planificare strategică şi asistenţă externă, cu suportul experţilor în domeniu, pe parcursul a 2 ani. Proiectul Ghidului metodologic vizat poate fi accesat pe pagina http://rapc.gov.md/md/comm/. Actualmente, ghidul se definitivează şi Direcţia politici, planificare strategică şi asistenţă externă este deschisă pentru discutarea oricăror sugestii privind optimizarea acestuia. Datele de contact ale Direcţiei sunt indicate pe site.


Întrebare:

Am ocupat funcţia de contabil şef la Direcţia raională de finanţe. Am atins vîrsta de pensionare. Am dreptul să mă angajez în funcţia publică - contabil şef la o altă organizaţie de stat pe termen de 3 ani?

Răspuns:

Stimată doamnă Radeţcaia,
Condiţiile de bază pentru a candida la o funcţie publică sunt înserate în art. 27 din Legea nr. 158 - XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. una din aceste condiţii, statuată la lit.d) a alin.(1), se referă la neîmplinirea de către candidat a vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă.
Prin urmare, persoana care a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă nu poate candida la o funcţie publică. 


Întrebare: 

Sunt consilier APL. În cazul dacă apare un litigiu de muncă în cadrul administraţiei publice, în care instanţă trebuie să se adreseze păgubitul? Problema constă în o mică neclaritate în lege. Astfel, Articolul 67 din Legea cu privire la administraţia publică locală prevede că orice persoană fizică sau juridică ce se consideră vătămată într-un drept al său printr-un act administrativ, emis de o autoritate a administraţiei publice locale, poate solicita Direcţiei teritoriale control administrativ controlul legalităţii actului.
Totodată, exercitarea dreptului prevăzut în prezentul articol nu lipseşte solicitantul de dreptul sesizării directe a instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. La fel este stipulat şi în art. 1(2) al Legii contenciosului administrativ.

Apar 2 întrebări:
1. Ordinul de angajare şi eliberare din funcţie în cadrul APL (persoana dată nu este funcţionar public) prezintă un act administrativ sau nu?

2. În cazul unui litigiu de muncă, între Administraţia publică locală (primăria) şi un fost angajat în calitate de lăcătuş salarizat din taxele locale pe amenajarea teritoriului, soluţionarea acestui litigiu se supune Legii contenciosului administrativ sau în instanţa de drept comun? 


Răspuns:

1. Reieşind din definiţiile statuate la art. 2 din Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000, se asimilează actelor administrative contractele încheiate de autoritatea publică care au ca obiect activitatea funcţionarilor publici care reiese din relaţiile de muncă reglementate de statutul juridic al acestora. 

2. În conformitate cu prevederile art. 28 alin.(1) lit.a) din Codul de procedură civilă nr.225-XV din 30 mai 2003, instanţele judecătoreşti de drept comun judecă pricinile civile, cu participarea persoanelor fizice şi juridice, autorităţilor publice, privind apărarea drepturilor încălcate sau contestate, libertăţilor şi intereselor legitime, dacă apărarea nu se efectuează pe o altă cale judiciară, inclusiv a pricinilor în litigiile de drept, ce nasc din raporturi juridice de muncă.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Întrebare:

S-a spus anterior(după numirea cabinetului de miniştri)că vor fi evaluaţi angajaţii existenţi din ministere şi subdiviziuni, pentru o transparenţa în angajările făcute de ex-conducere, şi eventual se vor anunţa noi concursuri pentru suplinirea posturilor vacante. A trecut ceva timp de la declaraţii, dar nimic nu este clar - s-au făcut evaluările sau nu? Concursuri oficiale nu găsesc pe site-urile ministerelor, iar unde sînt posturi vacante nu se accesează (şi nu e clar cum să te înscrii la concurs). Eu am statut de funcţionar public (1 an experienţă) şi aş vrea să-mi desfăşor activitatea în continuare în acest domeniu, dar din păcate nu prea văd cum. Îmi spuneţi, vă rog, dacă va exista măcar de acum încolo o transparenţă în angajări şi unde să mă adresez mai concret? 

Răspuns:

Conform art.28 din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public sunt trei modalităţi de ocupare a funcţiilor publice vacante: concurs, promovare şi transfer.

Concursul se organizează în condiţiile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, de regulă, după aplicarea modalităţilor de ocupare a funcţiei publice vacante prin promovare sau transfer.
În cazul dacă doriţi să participaţi la un concurs pentru ocuparea unei funcţii publice vacante în una din autorităţile publice centrale, urmăriţi pagina web a autorităţilor publice şi anunţurile publicate în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, unde veţi găsi condiţiile de participare. (vedeti anunturile anexate) 

Cît priveşte evaluarea performanţelor funcţionarilor publici, această procedură se va realiza anual, conform prevederilor cadrului normativ în domeniu.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Întrebare:

Уважаемые эксперты, ответьте мне на вопрос пожалуйста. 
Почему в год Молодежи объявленный Президентом РМ, почти невозможно найти работу в сфере государственного управления, предпочтения отдаются пенсионерам либо другим лицам? 
Как мне можно узнать о конкурсе в Аппарате Правительства или в министерствах? 

Răspuns:

La angajarea în cadrul autorităţilor publice nu este admisă discriminarea candidaţilor în funcţie de vîrstă, sex, etnie, religie etc. 

Totodată, din 1 ianuarie 2009, conform noii Legi cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (nr.158-XVI din 04.07.2008), ocuparea unei funcţii publice se face doar în bază de merit, prin concurs. În această situaţie, orice persoană, care întruneşte cerinţele stabilite de lege, poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice. 

Ba mai mult, Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public exclude posibilitatea de a activa într-o funcţie publică pentru persoanele care au atins vîrsta de pensionare pentru limită de vîrstă mai mult de 3 ani (pentru femei vîrsta maximă pînă cînd pot activa în funcţie publică este de 60 de ani, în situaţia în care ele se pensionează la 57 de ani, iar pentru bărbaţi – 65 de ani, în situaţia în care, conform legislaţiei în vigoare, vîrsta de pensionare este de 62 de ani). 

De asemenea, mai multe prevederi ale noii legi încurajează tinerii să se încadreze şi să activeze în cadrul autorităţilor publice. 

Cît priveşte informaţia despre anunţurile de angajare în autorităţile publice, aceasta este disponibilă pe toate paginile web ale autorităţilor publice, inclusiv pe pagina Guvernului, ce ţine de angajările în Aparatul Guvernului, dar şi în presa periodică.
_______________________________________________________________________________________________________________________


Întrebare:


Dat fiind că conţinutul art.23 pct.3 din Legea 443-XIII nu şi-a regăsit reliefare în noua Lege cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Vă rugăm să ne oferiţi temeiul pentru transmiterea sau solicitarea dosarului personal al funcţionarului public. La demisie colaboratorii solicită dosarul personal odată cu carnetul de muncă, menţionînd că legea nu mai prevede demersul instituţiei la care urmează să se angajeze persoana. Cum vom preceda corect în acest caz? 

Răspuns:

Conform ordinului Direcţiei politica de cadre pe lîngă Guvern nr.02-6/16 din 11.02.98/ MO al RM nr.22-23 din 02.02.98 despre instrucţiunea de ţinere a dosarului personal în cazul trecerii funcţionarului public într-o altă autoritate publică, dosarul se transmite la noul loc de serviciu la cererea serviciului de personal prin „Poşta Moldovei”. 

Actualmente, se elaborează un nou proiect al instrucţiunii de completare şi gestionare a dosarului personal al funcţionarului public, care după aprobare va fi pusă în aplicare. 

Deocamdată este aplicată instrucţiunea precedentă, care mai este în vigoare.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Arhiva întrebărilor


Cîmpurile marcate cu simbolul *, urmează a fi completate în mod obligatoriu.
 
Numele şi prenumele Dumneavoastră: *   
Adresa E-mail: *  
Textul mesajului: *  

Introduceţi codul din imagine: *
 

Căutare pe site


2013-01-02

2012-12-26

2012-12-22

Vezi toate noutăţile reformei administraţiei publice centrale
     
© 2007 RAPC
Toate drepturile sunt reservate

Direcţia generală politici, planificare strategică
şi asistenţă externă 
Cancelaria de Stat
Republica Moldova,
MD-2033, Chişinău,
Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1
Telefon: (+ 373 22) 250-132,
E-mail:
reforma_apc@gov.md  

Direcţia politici în serviciul public
Cancelaria de Stat 
Republica Moldova,
MD-2033, Chişinău,
Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1
Telefon: (+ 373 22) 250-137,
E-mail:
dpsp@gov.md

         
    Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale